راهنمای پذیرش

 

 

بيماران عزیز هنگام مراجعه به بيمارستان جهت بستري در

بخش، مدارك ذيل را به همراه داشته باشيد:

·         کارت  ملی

·         دفترچه بیمه وکپی صفحه اول

·         دستورپزشک معالج جهت بستری شدن

·         همراه داشتن کلیه مدارک پزشکی لازم نظیر عکس رادیولوژی ،

·         اکوونوارقلبی ،آزمایشات

·         کارت یا مدرک بیمه تکمیلی

 بیماران گرامی لطفا به موارد ذیل  درزمان مراجعه به بخش جهت بستری دقت فرمایید:

استفاده از دفترچه دیگران اکیداممنوع می باشد.

درصورتیکه بیماربیش از 2سال داشته باشد عکس داربودن دفترچه الزامی است.

به هنگام تشکیل پرونده حتما دردرج مشخصات فردی دقت وازبکاربردن نام مستعار

(غیرشناسنامه ای )جداخودداری فرماییدودر صورت دادن اطلاعات نادرست

دراولین فرصت مسئولین بخش رامطلع فرمایید.

درصورت داشتن بیمه تکمیلی هنگام بستری شدن به پذیرش بیمارستان اطلاع دهید.

لطفا قبل ازمراجعه جهت پذیرش وبستری استحمام نمایید.

درهنگام ورود به بخش یک کیف که شامل وسایل زیرمیباشددراختیارشما قرارداده می شود.

·         لباس بیمار

·         یک جفت دمپایی

·         مسواک وخمیردندان

·         لیوان و...

      بیماربایددردوران بستری دربیمارستان ازلباس مخصوص بیمارستان استفاده نماید .

      بیمارانی که نیاز به همراهی دارند جهت دریافت کارت همراه به واحدپذیرش بیمارستان مراجعه  نمایند.

بیمارستان هیچگونه مسئولیتی درقبال اشیاءقیمتی ،زیورآلات ،پول ،موبایل و...ندارد.

درصورت داشتن بیماری خاص ویاحساسیت دارویی یاغذایی حتمابه پرستاربخش اطلاع دهید.

ازآوردن اطفال زیر 12سال به منظور حفظ سلامت فرزند دلبندتان خودداری نمایید.

توجه به توصیه های پرسنل نگهبانی بیمارستان ضروری می باشد

سیگارکشیدن توسط بیمار وهراهیان درکلیه فضاهای داخلی بیمارستان ممنوع می باشد.

 

آشنایی بیماران وهمراهان با برنامه تحول درنظام سلامت ونحوه اجرای آن

1-این برنامه ازروز دوشنبه 15 اردیبهشت سال 93درخصوص کاهش  پرداختی بیماران بستری دربیمارستانها آغاز شد درحال حاضر پرداختی بیماران بستری بیشتراز10% نخواهد بودوهمچنین بیماران روستایی که به بیمارستانها ارجاع میشوند (برگه ارجاع ارائه شده توسط بیمار بایدتوسط

پزشک ارجاع دهنده قبل از بستری شدن تکمیل شده باشد)بیشتراز 5% نخواهدبود.

2-بیماربستری نباید جهت تهیه دارو وتجهیزات پزشکی به خارج ازبیمارستان هدایت شودکلیه داروها،تجهیزات وملزومات مصرفی پزشکی بیماران بستری توسط بیمارستان تامین میگردد.

3-بیمارستان موظف است تمام خدمات موردنیاز بیمارراکه درفهرست بیمه پایه وبرنامه تحول نظام سلامت میباشدبه بیماران عرضه نماید.درصورتیکه بیمارستان امکان ارائه بخشی ازخدمات موردنیازبیماررانداشته باشدبراساس زنجیره ارجاع بین بیمارستانی مصوب ستاداجرایی دانشگاه عمل خواهدنمودومسئولیت وهزینه های نقل وانتقال بیماران (آمبولانس )به عهده بیمارستان ارجاع دهنده می باشد.

4-تمامی بیمارستانهای دولتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان مشمول این برنامه هامی باشند

5-سازمانهای بیمه شامل طرح :سازمان بیمه سلامت ایرانیان ،سازمان تامین اجتماعی ،کمیته امداد ونیروهای مسلح می باشند

6- کسانیکه بیمه پایه نداشته باشند نیزازخدمات بستری استفاده میکنندخدمات ثبت نام توسط مامورین بیمه سلامت مستقردربیمارستان صورت میگیرد.این بیمه برای همه کسانیکه ازبیمه پایه استفاده نمی کنند اجباری است .

7- خدمات ذیل تحت حمایت این برنامه نمی باشند:

-هزینه جراحی واقدامات تشخیصی درمانی ،زیبایی

هزینه اقامت در اتاق یک تخته (اتاق ایزوله یک تخته محسوب نمیشود ومشمول برنامه می باشد)

-هزینه اقامت در VIP

-هزینه خدمات ناشی ازضرب وجرح

-ویزیت وسایراقدامات تشخیصی درمانی  ،سرپایی دراورژانس

8-بیماران سرپایی مشمول این طرح نمی باشند.

9-بیمارانی که زیر6ساعت دربیمارستان حضورداشته باشندبعنوان سرپایی تعریف میشوندوحضوربالاتراز6ساعت دربیمارستان ،جزء بیماران بستری محسوب می شود.

10- بیماران اتباع خارجی ،طبق سیاستهای قبلی ازخدمات درمانی استفاده خواهندنمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان دارای 18 بخش درمانی می باشد که شامل :

نام بخش

اورژانس

داخلی

شیمی درمانی

دیالیزصفاقی

سوختگی

شماره تماس

(430)

(483)

(464)

(438)

(512)

نام بخش

PCCU

جراحی

ارتوپدی

ICU(A)

ICU(C)

شماره تماس

(420)

(410)

(411)

(416،417)

(414)

نام بخش

جراحی اعصاب

ICU(B)

CCU

 

اتاق عمل جنرال

جراحی 2و داخلی اعصاب

شماره تماس

(421،407)

(469)

(500)

(400و401و402)

463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزهای ملاقات : دوشنبه ،چهارشنبه وجمعه

ساعات ملاقات : از ساعت 2بعدازظهر تا4بعدازظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه هم کف ساختمان شامل:بخش سوختگی،دفتر سوپر وایزر بالینی،سیستم خودپرداز ،آشپزخانه  ،نماز نمازخانه ،رختشویخانه

طبقه اول ساختمان شامل:بخش جراحی ،ارتوپدی  ، کلاس آموزش پرستاری ،ICU(A)، ( ICU(C  و اتاق عمل جنرال

طبقه دوم ساختمان شامل :بخش جراحی اعصاب ،ICU(B)، CCU، PCCU

بخشهای پاراکلینیکی :آزمایشگاه اورژانس،آزمایشگاه روتین ،رادیولوژی اورژانس ، سی تی اسکن وسونوگرافی وکلینیکها

اموراداری شامل :کارپردازی ،مسئول امور اداری ،ماشین نویسی ،دبیرخانه ،کنترل عفونت ،کارگزینی ،دفتر پرستاری ومسئول خدمات ،دفتر ریاست بیمارستان ومدیرداخلی ،اتاق بایگانی

ساختمان امور مالی شامل: اتاق کارشناسان بیمه ها ،اتاق مسئول امور مالی ، کارشناسان امور مالی واتاق مسئول درآمد، واحد پذیرش و واحد ترخیص وحسابداری

واحد های پشتیبانی وخدماتی شامل :انبار بیمارستان ،مدارک پزشکی ،داروخانه

 


ویژه بیماران

محتوای مرتبط