تلفنخانه

 

مسئول تلفنخانه  :  محمد عرب

تعدادپرسنل : 6 نفر

شرح وظايف مسئول تلفنخانه

تنظيم برنامه كار تلفن خانه و تقسيم وظايف بين عوامل تحت سرپرستي و ارائه راهنمائي هاي لازم

نظارت و همكاري در پاسخگويي و بر قرار كردن امور ارتباطي بيمارستان  وارائه خدمات تلفني و رعايت الويت ها در برقراري ارتباطات با توجه به كشش سيستم مخابراتي

هماهنگي و اقدام براي فع اشكالات و انجام به موقع تعميرات خطوط ودستگاه هاي تلفن در سطح بيمارستان وهمچنين  هماهنگي و اقدام وپيگيري براي بازديد و سرويس و تعميراتي دوره ای

هماهنگي واقدام براي رفع اشكالات خطوط تلفن كه به بيرون از بيمارستان مربوط مي شود

فراهم كردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن

پيش بيني و بر آورد وتهيه وتدارك وسايل وملزومات مورد نياز تلفن خانه در چارچوب روش هاي مورد عمل در بيمارستان

اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شيفت هاي عصر و شب وهماهنگي و اقدام براي انجام امور لازم  وارائه گزارش به مافوق

رسيدگي به امور پرسنلي كاركنان تحت سرپرستي

رعايت نزاكت و ادب و خودداري از استراق سمع

انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب ما فوق ارجاع گردد.


شرح وظایف اپراتور مرکز تلفن:

پاسخگويي و ارتباط دادن تلفن هاي بيروني به اشخاص و قسمت هاي داخلي و بر قرار كردن ارتباطات تلفني بيمارستان با خارج از بيمارستان وهم چنين اخذ وابلاغ پيام هاي تلفني

بر قراري كردن ارتباطات راه دور بيمارستان و ارائه خدمات تلفني طبق دستور العمل هاي ابلاغي و نگاهداري زمان مكالمه و ثبت مراتب و ارائه گزارش لازم

انجام امور پيج در سطح بيمارستان

رعايت اولويت در برقراري ارتباطات تلفني با توجه به كشش سيستم مخابراتي بيمارستان

فراهم كردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن رفع اشكالات جزئي و انتقال و انعكاس موارد ايراد و اشكالات فني و پي گيري هاي لازم تا برطرف شدن اشكالات

رعايت نزاكت و ادب و خودداري از استراق سمع

انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد


واحد های اداری

محتوای مرتبط