واحد آموزش

معرفی واحد معاونت آموزشی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

بسمه تعالي
 
شرح وظايف معاونان آموزشي بيمارستان‌ها
 
-   بخش اول: توسعه آموزش پزشكي
-   بخش دوم: اعضاي هيأت علمي
-   بخش سوم: ارتباطات
-   بخش چهارم: تجهيزات آموزشي
-    بخش پنجم: دانشجو، كارروز، دستيار، فلو
 
بخش اول: توسعه آموزش پزشكي
1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان
2-ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.
3-هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.
4-       پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.
5-      انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.
6-      هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان
7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي
 
بخش دوم: اعضاي هيأت علمي
1-      هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها.
2-      نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل.
3-      نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي مختلف.
4-      نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي.
5-      نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي.
6-      نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.
7-   مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد).
 
 بخش سوم: ارتباطات
1-   تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.
2-      شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.
3-      ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...
4-      تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر.
 
بخش چهارم: تجهيزات آموزشي
1-      تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.
2-      نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.
3-      نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).
4-   تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.
 
بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار، فلو
1-      کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها.
2-   هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.
3-   معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.
4-      نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.
5-   نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي.
6-      نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.
7-      برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.
8-      برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.
9-      تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.
 
ساير موارد:
ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

معاونت آموزشي

محتوای مرتبط