دفتر پرستاري

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

دفتر پرستاری


 

 

 

سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر بالینی
 
 

  این دفتر در جوار ساختمان اداری واقع شده است و مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت،هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد.

همچنین مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران

 بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید.

 

تلفن داخلی دفتر سوپروایزری :      510 - 532                                

 

اهداف:  دفتر پرستاري بيمارستان

 

1- ارتفاء كمي – كيفي خدمات پرستاري

2- ساماندهي منابع انساني با توجه به فعاليت واحد هاي مورد نياز

3- افزايش رضايتمندي بيمار – همراهان و كاركنان

4- توسعه ارائه خدمات ، نيروهاي انساني متخصص

5- برنامه ريزي آموزشي و دستيابي به جديدترين روشهاي مراقبتي ، تشخيصي

 

اهم فعاليت هاي مركز :

 

1) برنامه ريزي در جهت ارتقاء كمي – كيفي خدمات پرستاري و ارزشيابي مستمر آن

2) هدايت – رهبري كاركنان

3) تشويق كاركنان بمنظور افزايش انگيزه

4) نظارت بر اجراي موازين شرعي

5) برقراري ارتباط صحيح بين كاركنان و ايجاد محيط تفاهم بين مسئولين و پرسنل

6) بررسي نيازهاي آموزش و برآورد برنامه هاي آموزش بر اساس آن نيازها

7) شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني

8) اطلاع رساني دستورالعمل ها و استانداردهاي نوين و تهيه گايد لاين ها بر اساس كميته حاكميت باليني

9) رسيدگي به شكايات طبق فلوچارت حاكميت باليني بمنظور برطرف نمودن مشكلات مطرح شده توسط مشتريان

10) رسيدگي به خطاها طبق فلوچارت حاكميت باليني بمنظور جلوگيري از بروز خطاهاي مجدد

11) رسيدگي به خطر طبق فلوچارت حاكميت باليني بمنظور جلوگيري از بروز حادثه

12) برنامه ريزي جهت افزايش ايمني بيمار – كاهش عفونت هاي بيمارستاني و مصرف آنتي بيوتيك ها

13) ترغيب پرسنل براي عضويت در سازمان نظام پرستاري و بيمه حرفه اي

14) رسيدگي به مشكلات در كليه سطوح

15) كنترل مرخصي روزانه و ثبت در دفتر

16) كنترل و نظارت بر عملكرد همكاران كادر پرستاري – خدمات

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط