سازمان های طرف قرار داد

 

 

ليست مؤسسات و سازمان های طرف قرارداد

آزاد

خدمات درماني - خويش فرما يا ايرانيان

کميته امداد - عادي

 

بانك تجارت

بهداري ناحيه انتظامي س و ب

خدمات درماني - روستايي

لشکر 88 زرهي زاهدان

 

بانك سپه

بيمه ايران-  بنادروكشتيراني

خدمات درماني - ساير اقشار

مرکز 08 خاش

 

بانك صادرات

 

بيمه ايران - كاركنان

خدمات درماني - کارکنان دولت

ندامتگاه مرکزي - با معرفي نامه - سلامت همگاني

 

بانك مسكن

بيمه ايران_آب منطقه اي

خدمات درماني روستايي ارجاعي 95%

ندامتگاه مركزي- با معرفي نامه

 

بانك ملي

بيمه تصادف

زغال سنگ کرمان

نيروهاي مسلح

 

بيمه سلامت سلامت و همگاني ( بيماران خاص دياليز)

شرکت آب منطقه اي س . ب

نيروهاي مسلح وظيفه

 

تامين اجتماعي - عادي

شرکت آب و فاضلاب س . ب

نيروهاي مسلح وظيفه همراه با دفترچه

 

تامين اجتماعي عادي - فوتي

شرکت برق منطقه اي س .ب

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 

تامين اجتماعي مکمل - فوتي

شرکت نفت

هواپيمايي جمهوري اسلامي

 

خدمات درماني - بيمه سلامت همگاني و اجباري

صدا و سيما

 

 


ویژه بیماران

محتوای مرتبط