تاریخچه بیمارستان

آشنایی با بیمارستان

این بیمارستان در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر دارای 270 تخت مصوب و 261 تخت فعال می باشد و دارای بخشهای درمانی و تشخیصی  زیر می باشد.

1-فوریتهای داخلی و جراحی

2-بخش اورژانس بستری

3-بخش  ICU

4-بخش  CCU

5-  بخش PCCU

6-بخش ENT

7- بخش جراحی اعصاب

8- بخش جراحی عمومی

9- بخش ارتوپدی

10-بخش سوختگی

11-  بخش داخلی اعصاب

12- بخش داخلی

13- جراحی فک و صورت

14-  بخش همو دیالیز و دیالیز صفاقی


معرفی بیمارستان

محتوای مرتبط