واحد آمار


 

 

 

شرح وظایف كارشناس آمار  :

  • تهيه و استخراج آمار بينارستان اعم از آمار بيمار و آمار بيماري
  • تجزيه و تحليل آمار بيمارستاني
  • تهيه نمودارها و شاخص هاي آماري
  • تهيه و ارسال آمار به معاونت درمان و مديريت آمار دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  • تهيه و تنظيم امار مربوط به نرم افزار آواب
  • تهيه شاخصهاي آماري مانند درصد اشغال تخت و چرخش اشغال تخت
  • تهيه نمودارهاي شاخصهاي بيماري
  • ارائه گزارش آمار فعاليت درمانی به واحدهای مختلف و ساير موسسات ديگر