مدیر داخلی


 

مدير بيمارستان

جناب آقاي دکتر محمد میر

دکترای علوم سیاسی