دكتر محمد صداقت

 

 

نام و نام خانوادگي : دكتر  محمد صداقت                                                      

سال و محل تولد : 1361   تهران

محل تحصيلات دانشگاهي : دانشگاه علوم پزشكي تهران

تخصص : طب اورژانس  

سابقه كار : 2 سال

عنوان پست سازماني به غير از تخصص :  رئيس بخش اورژانس  

همكاري با ساير واحدهاي تابعه : مدير گروه طب اورژانس