اداره اموال

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

 

مسئول اموال : آقای ابوالفضل احمدی

 

كنترل و رسيدگي به امور اموال واحدهاي تابعه كه با نظارت حضوري و طي صورتجلسه هاي رسيده و فرستاده و رسيد انبار هاي اسناد انجام مي گردد.

شرح وظايف مسئول اداره اموال

- اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي.
 - نگهداري دفاتر اموال .
 - پلاك كوبي اموال خريداري شده هنگام تحويل به واحدهاي تابعه.
-دريافت حساب اموال.
 - تنظيم حساب اموال و ارسال آن به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 - رسيدگي به حساب موال واحدها.
 - نظارت بر تحويل و تحول امناي اموال به دستور مدير مالي .
 - نظارت بر انبار گرداني اموال منقول در پايان سال و اعمال كنترلهاي مقطعي به دستور مديرمالي.
 - ارائه گزارشهاي لازم به منظور فراهم آوردن امكان اعمال نظارت مديرمالي.
- تنظيم صورت‌حساب‌ها و دفاتر اموال.
-تنظيم فرم هاي اموالي و ارسال آن به مراجع ذيربط.
-کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌اي.
- الصاق برچسب به اموال غير مصرفي.
-صدور پروانه خروج اموال با دستور مقامات مجاز دستگاه.
-تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن درکلیه اتاقها و واحدها .
-تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده .
-صدور حواله جابجایی اموال .
-کنترل و بازدید از اموال واحدها وتهیه گزارش دوره ای اموال به مدیریت مالی.
-گزارش کمبود و نارسایی اموالی وپیشنهاد در مورد  اموال مورد نیاز آتی .
-اختصاص کد اموال به تفکیک طبقه و الصاق برچسب اموال .
-تهیه لیست فرم رسید اموال به تفکیک طبقه و ارسال به مدیرت مالی .
-ثبت اموال رسیده در دفتر اموال .
-تهیه لیست فرم فرستاده به تفکیک طبقه .
-گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی

- مکاتبات مرتبط .
- رابط امور حقوقی و املاک.
-اخذ اسناد مالکیت.
-تهیه شناسنامه املاک.
-گزارش عملکرد ماهیانه به اداره حقوقی و مالی.
- پیگیری آگهی های ثبتی جهت صدور سند.
-برآورد درخواست اعتبار جهت هزینه های صدور سند.
-مکاتبات و پیگیری بخشنامه های مرتبط.
- ثبت مشخصات کامل اموال و دارايي ها در دفتر نرم افزار  بصورت شماره هاي  سريالي ( برچسب اموال ) و نصب بر روي دارايي.
-بازديد دوره اي از اموال واحد بمنظور  اطمينان از نگهداري درست و مناسب از دارايي.
- تحويل دارايي به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحولات دارايي.
- گزارش دوره اي اموال موجود و پيشنهاد در مورد اموال مورد نياز آتي.