ماشين نويسي


 

مسئول ماشین نویسی : مریم سالاری

تایپ مکاتبات داخلی ، صورتجلسات کمیته ها، بخشنامه و آئین نامه های داخلی  و قراردادها و ارجاع به مسئول مربوطه و تایپ نامه های ارباب رجوع