ماشين نويسي

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

 

پرسنل ماشین نویسی : خانم مریم سالاری وخانم مریم خاکساری

تایپ مکاتبات داخلی ، صورتجلسات کمیته ها، بخشنامه و آئین نامه های داخلی  و قراردادها و ارجاع به مسئول مربوطه و تایپ نامه های ارباب رجوع