دبيرخانه

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

 

مسئول دبیرخانه : فریبا شهرکی

 

ثبت و ارجاع نامه های واصله از سازمان ها و ارگانها

تفکیک مکاتبات داخلی بیمارستان و ارجاع به سازمان های و ارگانها

ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون