كارگزيني


 

مسئول کارگزینی : آقای محمدرضا بخارایی

پرسنل : خانم حقیقت و  خانم عمرانی

 

کنترل ورود و خروج پرسنل،صدور احکام پرسنلی ،حقوق و دستمزد ، ارزشیابی سالانه، بررسی پرونده های پرسنلی و تهیه صورتجلسه ارتقاء رتبه شغلی و ارتقاء طبقه شغلی، ثبت دوره آموزشی کلیه پرسنل در سامانه آموزش انجام کلیه امورات رفاهی پرسنل