خدمات

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

 

 

مسئول خدمات : آقای حسین اکبری

 

 

رسیدگی به نظافت محوطه بیمارستان برنامه ریزی و ساماندهی پرسنل زیرمجموعه بازدید از فضای فیزیکی بیمارستان و  انجام تعمیرات و کلیه کارهای عمرانی بیمارستان

مسئول خدمات اداری :  مسئول پاسخگوئی به مکاتبات واصله از سازمانی و ارگانها  اجرای بخشنامه ها و آئین نامه های واصله برنامه ریزی کنترل و ساماندهی واحدهای تحت سرپرستی رسیدگی به شکایات