مسئول اموراداري

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

 

 

 

جناب آقای حسین اکبری

مسئول امور اداری