مدارك پزشكي


 

مسئول واحد مدارک پزشکی :  خانم عبادی پور

 تعداد پرسنل :9 نفر

شرح وظایف:

 

 • کنترل اوراق پرونده های رسیده به مدارک پزشکی ازنظر کمی و کیفی

 • مرتب نمودن اوراق پرونده های پزشکی بر اساس ترتیب استاندارد
 • نگهداری ایندکس بیماران بستری به صورت جداگانه از فایل ایندکس بیماران مرخص شده
 • نگهداری کارتهای اصلی شماره پرونده و نیم برگهای ارسالی ازپذیرش حداقل به مدت یک سال
 • کنترل شماره پرونده های داده شده به بیماران بستری از واحد پذیرش
 • پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنها توسط پزشکان
 • ارسال,کنترل و فایل مجدد پرونده های بیماران در ارتباط با درمانگاه و پژوهشگران حرفه های پزشکینظارت بر
 • ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها درزمان پذيرش تا ترخيص بيمار
 • پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی
 • ثبت و کنترل و بایگانی پرونده های سرپایی
 • ثبت و کنترل و بایگانی پرونده های اورژانس
 • ثبت و کنترل سامانه های hse و تصادفات
 • پوشه گذاری و جاریزی پرونده ها
 • کدگذاری بر اساس بیماری