نگهباني(حراست فيزيكي)

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 

مسئول حفاظت فیزیکی :  مهدی یوسفی

 

 

شرح وظایف حراست

اداره حراست بیمارستان  در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه بیمارستان و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه بیمارستان).

کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

-  کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در بیمارستان و اعلام به مسئولین ذیربط

-  نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

نظارت بر حفاظت فیزیکی بیمارستان و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه بیمارستان

- همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

 


محتوای مرتبط