مدارک پزشکی


 

مدارک پزشکی

واحد های اداری و خدماتی شامل  :

دفتر ریاست , مدیریت , خدمات , حسابداری , کارگزینی  , دفتر پرستاری , دبیرخانه, ماشین نویسی , مدارک پزشکی,پذیرش,واحد انفورماتیک,کتابخانه,معاونت آموزشی,بایگانی اداری,مددکاری,حراست    , واحد حقوقی,انبار,تاسیسات می باشد.

 

قوانین و مقررات حضور وغیاث:

براساس قوانین اعلام شده ساعت حضور در شیفت صبح وعصر و شب به این شرح می باشد,

ورود صبح  ساعت 7خروج بعداز ظهر ساعت 14

ورود عصر ساعت13/30خروج عصر ساعت20/30

 

ورود شب ساعت 20 خروج صبح ساعت 7/30