طبّ فیزیکی وتوانبخشی (نوارعضله)

ايام  هفته/ نوار عضله ا   نوبت صبح               
                نوبت عصر
شنبه دكتر میرزاخانی دكتر میرزاخانی
یک شنبه دكتر میرزاخانی دكتر میرزاخانی
دوشنبه دكتر هاشمزهی دكتر میرزاخانی
سه شنبه دكتر  هاشمزهی دكتر میرزاخانی
چهارشنبه دكتر میرزاخانی دكتر میرزاخانی
پنج شنبه دكتر  هاشمزهی دكتر----

 

 

 


کلینیک

محتوای مرتبط