معرفی کارکنان

 

کارکنان

        

                       خانم جدیدالاسلامی :  مسئول کتابخانه

                                            رشته تحصیلی:    ادبیات فارسی

  مقطع : کارشناس ارشد                                    

سابقه کار: 28 سال                                      

تلفن تماس: 05433220501 داخلی527

ایمیل:khatambook@mihanmail.ir
 

 

                           خانم فرشته سردار شهرکی

                                                رشته تحصیلی:   ادبیات فارسی


  مقطع : کارشناس                                                     

 سابقه کار: 25 سال                                                           

تلفن تماس: 05433220501 داخلی527

ایمیل:khatambook@mihanmail.ir

 

 

 


کتابخانه بیمارستان خاتم الانبیاء

محتوای مرتبط