حفاظت فیزیکی و انتظامات

 

حفاظت فیزیکی و انتظامات


مسئول حفاظت فیزیکی : آقای  مهدی نورا

تلفن داخلی:    457 

 

در واقع اولین خط ارتباط با بیمار و همراهان بیمار در بدو ورود به بیمارستان پرسنل این واحد می‌باشند.

 رعایت اصول ارتباط صحیح توسط همکاران انتظامات که در عین حال همراه با حفظ حریم وظایف

انتظامیشان می‌باشد. باعث پدیدار شدن بازخورد مثبت به بیمار و هماره وی می‌شود.

 

این ارتباط بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:


·         پرهیز از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی با ارباب رجوع و مددجویان

·         برقراری ارتباط صحیح بر اساس اصول مرتبط با مددجو و همراه به منظور آرامسازی

·         برقراری نظم و انظباط بخشها و کنترل ورود و خروج افراد

·         ایجاد حس اعتماد و همدلی و برخورد دوستانه در عین حال جدی با همراهان

·         خودداری از هرگونه رفتار و گفتار تهدید آمیز و خشن که باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی در فرد می‌شود.

·         برخورد محترمانه، همراه با راهنمایی کامل جهت انجام ساده‌تر و سریعتر مراحل پذیرش در مواقع اورژانس

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط