خدمات و کاخداری

 

 

خدمات و کاخداری


مسئول خدمات : آقای محمد عرب

 

تلفن داخلی:    521

 

 

واحد خدمات در طبقه همکف ساختمان امور اداری واقع شده است.

 

واحد خدمات با هدف مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان در حیطه شرح وظایف خود عمل می‌نمایند.

 

شرح وظایف مسئول واحد:

 •      نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ،آبدارخانه
 •      برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان
 •      تعیین محل کار خدمتگزاران ˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها
 •      پیگیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی
 •      راهنمایی دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان
 •      تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
 •      نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی
 •      سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط
 •      نظارت بر اطفاء حریق
 •      نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی
 •      انجام سایر امور محوله

 

 

 

 


محتوای مرتبط