قلب

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين قلب و عروق

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر رفیع زاده

دكتر یزدانی- دکتر سندگل

يكشنبه

دكترموسوی-دکترسندگل

دكتر رفیع زاده- دکترموسوی

دوشنبه

دکتررئیسی

دكترسندگل- دکتریزدانی

سه شنبه

دكترموسوی-دکتر ریگی

دكتریزدانی- دکتررئیسی

چهارشنبه

دكتریزدانی-دکتر ریگی

دكترموسوی-دکترسندگل

پنج شنبه

دكتراکبری

دكتررئیسی-دكترریگی


کلینیک

محتوای مرتبط