داخلي اعصاب

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام  هفته/متخصصين داخلي اعصاب

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر-------

------------
یکشنبه

دكتر-------

دكتر هاشمزهی

دوشنبه

دكتر هاشمزهی

----------

سه شنبه

دكتر هاشمزهی

----------

چهارشنبه

دكتر -------

--------------
پنج شنبه دكتر هاشمزهی دكترهاشمزهی
 
 
 
نوار عضله
 
 
 
 

ايام  هفته/ نوار عضله

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه دكتر میرزاخانی دكتر میرزاخانی
يكشنبه دكتر میرزاخانی

دكتر هاشمزهی

دوشنبه

دكتر هاشمزهی

دكتر میرزاخانی

سه شنبه

دكتر هاشمزهی

دكتر میرزاخانی

چهارشنبه

دكتر میرزاخانی

دكتر میرزاخانی

پنج شنبه

دكترهاشمزهی

دكترهاشمزهی


کلینیک

محتوای مرتبط