داخلي

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

 

ايام هفته/ متخصصين داخلي

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر راحتي-د.یعقوب نژاد

دكترطاهری

يكشنبه

دكتر ميرادي - دکترطاهری

دكتریعقوب نژاد-
دکترصابر شهرکی

دوشنبه

دكتر راحتي-دکترصابر شهرکی

دكترطاهری-دکترصابر شهرکی

سه شنبه

دکترصابرشهرکی-دکترابراهیمی

دكترابراهیمی

چهارشنبه

دکترمیرادی- د.ابراهیمی

دكترابراهیمی

پنج شنبه

دکتریعقوب نژاد-دکترصابر شهرکی

دكتر یعقوب نژاد

 

**

**


کلینیک

محتوای مرتبط