درآمد

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

واحد درآمد


مسئول واحد درآمد:   آقای مهدی شاهبیکی

 

تلفن داخلی :    526   -525

 

واحد درآمد در طبقه هم كف در مجاورت واحد حسابداري قرار دارد.

 

 تامين كليه هزينه هاي بيمارستانها و مراكز آموزش – درماني و غير از حقوق پرسنل رسمي و پيماني از محل درآمد اختصاصي آنهاست كه اين امر ضرورت توجه به مديريت مالي و اتكا اين واحد ها به درآمد اختصاصي هردو را حكايت مي كند . مديريت اين مراكز چاره اي جز اتخاذ تدابيري در جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه ندارند ،بخش اعظمي از درآمد هاي اختصاصي هر واحد از طريق عقد قرارداد با سازمان هاي بيمه اي و ارائه خدمات درماني و افراد بيمه شده آنها تامين مي گردد در واقع كنترل و نظارت بر كل پرونده هاي بستري و سرپائي ، كنترل داروهاي مصرفي و اقدامات پاراكيلينيكي و محاسبه پرونده بر اساس پرداختي بيمه و ارسال به موقع اسناد به سازمان هاي بيمه گر و همچنين پيگيري وصول كليه مطالبات از سازمان هاي بيمه گر از فعاليتهاي اين واحد است .

 

اهم وظایف این واحد:


1) پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه HIS (سيستم اطلاع رساني بيمارستاني)

2)تعيين و آموزش منشي بخش هاي مختلف بيمارستاني در جهت ثبت كليه خدمات انجام شده به بيمار و واحد هاي سرپايي و بستري

3)پيگيري در خصوص مطالبات از بيمه ها با جلسات مكرر با سازمان ها و نمايندگان آنها

4)پيگيري در خصوص علل كسورات و شناسايي علل آنها و بازگشت آنها به مسئولين هر بخش در كاهش هر چه بيشتر كسورات

5)تهيه گزارش ماهانه كاركرد پزشكان و پروسيجرها و خدمات انجام شده براي بيماران

6)تهيه گزارش تخفيفات

7)برنامه بازديد از بخشهاي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي عملكرد منشي بخشها

8)جلسات مداوم با واحدها ي مختلفي همچون داروخانه ، آزمايشگاه ، انبار و كارپردازي ،آشنايي با برنامه HIS انبارها و بكارگيري از برنامه فوق در ارتقا كمي و كيفي انبار داروئي و لوازم مصرفي

9)كنترل و نظارت بر به روز كردن قيمت داروها و تجهيزات مصرفي بر اساس قيمت هاي ارائه شده كه در سايت سازمان هاي بيمه گر است .

10)دريافت مابه التفاوت از بيمار در خصوص دارو و لوازم مصرفي كه در تعهد سازمان هاي بيمه گر نمي باشد .

 11) محاسبه  کلیه خدماتی که به بیماران ارائه می شود در قالب کتاب تعرفه های ارزش نسبی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بطور دقیق

12) تحویل اسناد به کارشناسان بیمه جهت رسیدگی

 13) ارسال سند ها  به بیمه های طرف قرار داد

14) تنظیم تراز ماهیانه ثبت سامانه های مربوط به درآمد  

15)برگزاري جلسات آموزش با منشي ها و مددكاري و نمايندگان مقيم بيمه

 

 

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط