بخش داخلی

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

  

بخش  داخلی وداخلی اعصاب

 

این بخش در محوطه بیمارستان ( مقابل داروخانه و جلوی امور اداری)  واقع شده و بخش اطفال نیز در این بخش می باشد و بیماران در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص  داخلی ، عفونی،  داخلی اعصاب و اطفال تحت درمان قرار میگیرند. 

رئيس بخش : جناب آقاي دكتر امید راحتی ، متخصص داخلی

سرپرستار :   سركار خانم جلیلی ، كارشناس پرستاري

متوسط  پذیرش ماهانه :   107نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

17 نفر

 

4 نفر

19 تخت داخلی  +4 تخت داخلی اعصاب

بخش های بستری

محتوای مرتبط