بخش ارتوپدی

 

بخش ارتوپدی

 

 

 این بخش درطبقه اول ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي خدمات از جمله  اعمال جراحی دبریدمان و پروتز در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص ارتوپدی انجام مي شود.

سرپرستار :   سركار خانم زهکن ، كارشناس پرستاري

 تعداد پذیرش ماهانه : 167 نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

16 نفر

 

4 نفر

32تخت


بخشهاي بيمارستان

محتوای مرتبط