بخش ارتوپدی

 

بخش ارتوپدی

 

 

 این بخش درطبقه اول ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي خدمات از جمله  اعمال جراحی دبریدمان و پروتز در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص ارتوپدی انجام مي شود.

رئیس بخش : جناب دکتر میرزایی - متخصص ارتوپدی

سرپرستار :   سركار خانم زهکن ، كارشناس پرستاري

 تعداد پذیرش ماهانه : 232 نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

24 نفر

 

4 نفر

32تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط