امور مالی

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

مدیریت  مالی

 


 


امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری تعهدی،، درآمد و حقوق و دستمزد ، ترخیص و صندوق می‌باشد.  کلیه بخشهای این واحد مجهز و متصل به شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می‌شود.

در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص بیمار، اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می‌شود. در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می‌نماید.

امور مالی در طبقه دوم ساختمان مالی واقع شده است.

 

شرح وظایف:

v     اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی

v     راهنمایی و کنترل کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

v     گردآوری ˛ نگهداری و مطالعه دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی

v     نظارت بر امور مالی بیمارستان و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

v     نظارت و مراقبت بر حفظ اسناد ˛ دفاتر و مدارک مالی و امضاء اسناد و مکاتبات مالی بیمارستان

v     نگهداری حساب اموال و نظارت بر ورود و خروج اموال بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

v     نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ˛ سپرده ها و اوراق بهادار بیمارستان

v     درخواست تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه

v     واگذاری تنخواه گردان با تایید مسئولین به کارپردازهای بیمارستان بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع ان

v     تامین اعتبار درخواست های خرید پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه(در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد)

v     درخواست وجه ازذیحسابی بر اساس تخصیص های صادره برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه

v     پرداخت هزینه های واحد تا حد اعتبارات مصوب تخصیص یافته در برنامه مربوطه پس از طی مراحل تشخیص ˛تامین اعتبار، تسهیل و حواله

v     پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات و قوانین بر اساس دستورالعملهای مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن

v     انجام اقداماتلازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و تضمینات و ارسال آن به ذیحسابی و استرداد به موقع آن به ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور

v     درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از ذیحسابی

v     مراقبت بر وصول و ایصال درآمدها برابر مقررات قانونی و دستورالعملهای مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه

v     نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی و تراز عملیات و امضاء آنها و نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه

v     تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حسابها و گزارش مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نواقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده

v     همکاری در تهیه و نتظیم بودجه پیشنهادی با مدیریت بیمارستان

v     اعلام عملکرد به مدیریت تشکیلات ˛ آموزش و بودجه برنامه ای

v     نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان و مراقبت در پرداخت حقوق پس از دریافت وجه از ذیحسابی

v     تهیه گزارشات لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق برابر قوانین و مقررات مربوطه

 

 

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط